Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Wat is mijn vergoeding als executeur?

Ontvang ik als executeur een vergoeding voor mijn werkzaamheden?

De executeur ontvangt uitsluitend een vergoeding als de erflater dat heeft bepaald in het testament. De executeur ontvangt niet altijd een vergoeding.

De executeursvergoeding

Het afhandelen van een erfenis kan veel tijd kosten. Er moet in kaart worden gebracht wie de erfgenamen zijn, hoe de nalatenschap van de erflater eruit ziet en hoe deze moet worden verdeeld. Hoe groter de erfenis en hoe meer erfgenamen, hoe meer werk het is voor de executeur. De executeur kan daarom in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vergoeding van de gemaakte kosten en voor de verrichte werkzaamheden. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Geen vergoeding. Dat is meestal het geval als de executeur een vriend of familielid is van de overledene.
  • Wettelijke beloning: De wettelijke beloning is 1% van het vermogen van de erflater op het moment van overlijden. De wettelijke beloning is geregeld in artikel 4:144 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
  • Gebruikelijk uurtarief: De erflater kan een professionele executeur hebben benoemd. Deze maakt gebruik van een uurtarief. Dat geldt voor professionele executeurs, notarissen of accountants. Als de erflater dat in het testament heeft opgenomen kan de executeur al zijn uren declareren. Hier is geen controle op, want de executeur declareert dit zelf bij de boedel. De erfgenamen kunnen de executeur wel vragen om verantwoording af te leggen.
  • Vast bedrag. De erflater kan in het testament ook een vast bedrag hebben opgenomen.

Wanneer heb ik recht op een vergoeding?

vergoeding

De executeur heeft niet altijd recht op een vergoeding. De erflater moet dit in het testament nadrukkelijk hebben opgenomen. De erflater is hier vrij in. Het kan voorkomen dat er in het testament niets is bepaald over een beloning. Als er in het testament niets is bepaald over een executeursloon, dan heeft de executeur automatisch recht op de wettelijke beloning. Dat is 1% van het vermogen van de erflater op het moment van overlijden. Dit kan tot discussie leiden tussen de executeur en de erfgenamen. In een goed testament staat nadrukkelijk of de executeur wel of geen beloning ontvangt.

Ook niet achteraf toch een vergoeding?

Als de erflater het executeursloon heeft uitgesloten, kan de executeur naderhand geen aanspraak maken op een executeursloon. In bepaalde gevallen kan een beloning wel redelijk zijn. Het kan voor de executeur van belang zijn om van tevoren te weten of hij of zij een executeursloon ontvangt. Dit kan een doorslaggevende reden zijn om de benoeming wel of niet te aanvaarden. Als executeur is het dus verstandig om vooraf na te gaan of er een beloning is toegekend.

De executeur kan wel aanspraak maken op een onkostenvergoeding. Dus kosten die zijn gemaakt bij de uitvoering van de executeurstaken. Dat kan niet in een testament zijn beperkt.

Een redelijke vergoeding

De wettelijke beloning van 1% kan in bepaalde gevallen onredelijk zijn. Dat kan zijn omdat het een grote erfenis is met veel erfgenamen en legaten, maar met weinig vermogen. De beloning is dan laag, maar er moet veel werk verricht worden.

Het kan ook andersom zijn. Dat de erfenis veel vermogen bevat, maar dat er maar een paar erfgenamen zijn. De executeur krijgt dan een hoge beloning, voor veel minder werk.

De erfgenamen kunnen hier geen bezwaar tegen maken, omdat de erflater het zo heeft bepaald.

Zoek uit wat de vergoeding is

Als executeur is het verstandig om van tevoren na te gaan of er een executeursvergoeding is of niet. Doe dit voordat u de benoeming tot executeur aanvaardt. De werkzaamheden kunnen behoorlijk oplopen, en zonder vergoeding is niet iedereen bereid om dit op zich te nemen. De onkosten (reiskosten, telefoonkosten, ect.) kan de executeur van de boedel afhalen. De executeursvergoeding komt ook voor rekening van de boedel, maar is niet aftrekbaar van de erfbelasting. De erfgenamen betalen hier dus belasting over.

De executeur is niet verplicht om de benoeming te aanvaarden, ook niet als er wel een beloning is toegekend. De executeur is namelijk verantwoordelijk voor de afhandeling van de erfenis en hier zitten ook verantwoordelijkheden aan vast. Lees bijvoorbeeld ook: Executeur loopt risico met de erfbelasting.

Wie betaalt de executeurskosten? Erf- en inkomstenbelasting

De onkosten komen voor rekening van de boedel. Dit kan worden gezien als een schuld uit de erfenis. De executeursbeloning wordt ook voldaan uit de boedel, maar hier moet wel erfbelasting over worden betaald door de erfgenamen. De erfgenamen betalen dus erfbelasting over de hele erfenis voordat het loon van de executeur eraf gaat.

U kunt de aangifte erfbelasting aan ons uitbesteden. De kosten voor de aangifte komen voor rekening van de boedel, maar zijn niet aftrekbaar voor de te betalen erfbelasting.

Voor de executeur geldt dat hij of zij inkomstenbelasting betaalt over het executeursloon als de executeur de werkzaamheden beroepshalve verricht. Dat geldt bijvoorbeeld voor een notaris die een erfenis afwikkelt of een professionele executeur. Een executeur die de werkzaamheden niet beroepsmatig verricht, is in beginsel geen inkomstenbelasting verschuldigd. Een executeur die tevens erfgenaam of legataris is, en de werkzaamheden niet beroepsmatig verricht, is geen inkomstenbelasting verschuldigd. Dit is besloten door het Ministerie van Financiën.

Ontvangt een gevolmachtigde ook een beloning?

Het kan zijn dat er geen executeur is, maar dat de erfgenamen iemand een volmacht geven om de erfenis af te handelen. Deze gevolmachtigde ontvangt in beginsel geen beloning voor de verrichtte werkzaamheden. De erfgenamen kunnen wel met elkaar besluiten dat de gevolmachtigde wel een beloning ontvangt. Maar dit kunnen zij niet aftrekken van de erfbelasting. Hier moet dus alsnog belasting over worden betaald en komt ook in mindering op de erfdelen.

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl