Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Executeur loopt risico met de erfbelasting

Moet de executeur de aangifte erfbelasting doen?

Ja, de executeur moet de aangifte erfbelasting doen. De executeur is hier persoonlijk verantwoordelijk voor.

Aangifte erfbelasting

De executeur handelt de erfenis af. Sinds 2012 is de executeur verplicht om ook de aangifte erfbelasting te ondertekenen. Dit is opgenomen in de Successiewet, artikel 72. De executeur moet dit dus zelf doen en kan dit niet overlaten aan een van de erfgenamen of iemand anders. U kunt ons inschakelen om de aangifte erfbelasting voor u te verzorgen. Wij stellen tientallen aangiftes per maand op. De executeur ondertekent de aangifte namens alle erfgenamen. Dit behoort tot de bevoegdheden van de executeur.

De aangifte erfbelasting moet binnen 8 maanden na het overlijden zijn ingediend. Is de aangifte erfbelasting niet binnen 8 maanden ingediend, dan rekent de Belastingdienst belastingrente over de aanslag. U kunt bij de Belastingdienst één keer uitstel vragen van 5 maanden. De executeur kan namens de erfgenamen bezwaar maken en in beroep gaan tegen (voorlopige) aanslagen.

Het is vanwege deze hoofdelijke aansprakelijkheid voor de erfbelasting van belang om goed af te wegen of u de taak van executeur aanvaardt.

Welk vermogen moet ik in de aangifte opnemen?

De executeur bepaalt eerst de waarde van het vermogen van de erfenis. De waarde is alle bezittingen min alle schulden op het moment van overlijden.

De bezittingen zijn onder andere:

erfbelasting
  • De bankrekening, beleggingen, een koopwoning (in Nederland én het buitenland), ander onroerend goed, een auto, inboedel en sieraden.
  • Bij een gezamenlijke bankrekening telt alleen het geld dat via de overledene op de rekening is gestort. Denk hierbij aan salaris, spaargeld, een erfenis en uitkeringen.

De schulden zijn onder andere:

  • De kosten van de uitvaart.
  • Een hypotheek of lening.
  • Schulden die bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) zijn geregistreerd. Hier zijn alle schulden bij professionele kredietverstrekkers geregistreerd.
  • Controleer of er nog onbetaalde rekeningen liggen of kort na het overlijden nog binnen zijn gekomen.
  • Schulden zijn ook: afrekeningen van creditcards, schenkingen op papier, verschuldigde belastingen, legaten en wensen uit een codicil.

De executeur hoeft niet direct de schulden te betalen. De eerste drie maanden na het overlijden hoeft u nog geen schuldeisers te betalen. De executeur is wel verplicht om de schuldeisers aan te schrijven. Na die drie maanden kunnen de schuldeisers naar de executeur en de vordering opeisen.

Hoe doe ik de aangifte?

Nadat u de waarde van de erfenis heeft berekend kunt u de aangifte doen bij de Belastingdienst. De aangifte erfbelasting kunt u online bij de Belastingdienst indienen. Dit moet binnen 8 maanden na het overlijden.

Meestal ontvangt u binnen drie maanden na de aangifte een belastingaanslag. Kunt u de aanslag niet direct betalen? Dan kunt u bij de Belastingdienst uitstel vragen.

Aanslag te hoog of te laag

Het kan zijn dat de waarde van de erfenis hoger of lager blijkt te zijn. Als de waarde van de erfenis hoger is, kan de belastinginspecteur een naheffing opleggen. Als de waarde van de erfenis lager blijkt te zijn, dan kunt u een verzoek tot teruggave indienen.

Gevolg van te laat inleveren

Heeft u de aangifte niet binnen 8 maanden gedaan, en geen uitstel aangevraagd? Dan ontvangt de executeur een ambtshalve aanslag. Dat houdt in dat de belastinginspecteur een schatting heeft gemaakt van hoe hoog de erfenis is. Die ambtshalve aanslag verhogen ze altijd voor de zekerheid. De aanslag die u ontvangt is dus hoog. Binnen een bepaalde termijn moet de executeur aantonen dat de aanslag te hoog is. De bewijslast is dan een stuk hoger. Daarnaast kan de Belastingdienst een rente opleggen.

Let op: als de aangifte niet, te laat of onjuist wordt gedaan, kan dit leiden tot een strafbaar feit van de executeur. Het naleven van de verplichting tot het doen van aangifte erfbelasting is daarom van groot belang.

Hoofdelijke aansprakelijkheid executeur

De executeur is hoofdelijk aansprakelijk voor de aangifte erfbelasting. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor de executeur. Bijvoorbeeld als er nog vermogen in het buitenland blijkt te zijn waar de executeur niet van op de hoogte is. Het is dus van belang dat de erfgenamen de executeur hiervan op de hoogte stellen.

De hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat de executeur de aanslag erfbelasting moet betalen als de erfgenamen dit niet zelf doen. De executeur en de erfgenamen zijn beiden aansprakelijk. De Belastingdienst zal de executeur pas aanspreken als de erfgenamen nalaten om de erfbelasting te betalen.

In bepaalde gevallen kan de executeur de hoofdelijke aansprakelijkheid van zich afweren. Dat is het geval indien het niet aan de executeur te wijten is dat in de aangifte een te laag vermogen is opgenomen of als anderszins te weinig belasting is geheven. Dit moet de executeur dan wel zelf bewijzen.

U kunt de aangifte erfbelasting aan ons uitbesteden. Door onze enorme ervaring weet u zeker dat die aangifte dan goed is ingevuld en dat de nabestaanden niet teveel betalen.

Vrijwaring aansprakelijkheid

De executeur kan ook een vrijwaring aan de erfgenamen vragen. De erfgenamen verklaren dat zij de executeur alle beschikbare informatie over het vermogen hebben gegeven, met name over eventueel buitenlands vermogen. De executeur kan deze vrijwaring vragen nadat de concept aangifte is opgesteld. Zo hebben de erfgenamen inzage in wat de executeur heeft opgegeven.

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl