Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Hoe moet de executeur de erfenis verdelen?

Mag de executeur de erfenis verdelen?

De executeur mag de erfenis verdelen als deze bevoegdheid expliciet is opgenomen in het testament. Is dat niet het geval, dan verdelen de erfgenamen de erfenis.

De executeur

verdelen

Een executeur wordt benoemd in een testament. Op grond van de wet heeft een executeur de taak en bevoegdheid om de goederen van de nalatenschap te beheren en de opeisbare schulden van de nalatenschap te voldoen. Dit is geregeld in artikel 4:142 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Het kan voorkomen dat de executeur verplicht is om de goederen van de nalatenschap te verkopen om de schulden te voldoen. De executeur heeft deze bevoegdheid.

Op grond van de wet heeft de executeur niet de bevoegdheid om de erfenis te verdelen. Als de executeur zijn taak heeft volbracht, zal deze het beheer beëindigen en de goederen van de nalatenschap ter beschikking stellen aan de erfgenamen. De erfgenamen verdelen daarna zelf de nalatenschap.

De erfgenamen kunnen de executeur een volmacht geven om ook de erfenis te verdelen. Zij geven deze bevoegdheid dan aan de executeur.

Uitbreiding werkzaamheden

In het testament kunnen de werkzaamheden van de executeur zijn uitgebreid. De executeur wordt dan benoemd tot afwikkelingsbewindvoerder. In dat geval heeft de executeur via het testament vaak de bevoegdheid gekregen om de erfenis ook te verdelen. De bevoegdheid moet dus expliciet in het testament zijn vermeld. Is dat niet het geval? Dan mag de executeur het ook niet doen. Tenzij hij een volmacht van de erfgenamen heeft ontvangen.

Gereed voor verdeling

De nalatenschap kan pas worden verdeeld als deze gereed is voor verdeling. Dat is het geval als alle schulden zijn voldaan en alle erfgenamen bekend zijn. Onder de schulden van de erfenis vallen ook eventuele legaten.

De executeur kan in de meeste gevallen zelf achterhalen wie de erfgenamen zijn. Is dat niet mogelijk, of wil de executeur meer zekerheid? Dan kan hij een verklaring van erfrecht laten opstellen bij de notaris. De notaris onderzoekt dan wie de erfgenamen zijn en neemt dit op in de verklaring van erfrecht. Iedereen mag erop vertrouwen dat hetgeen in de verklaring staat juist is. Er kan daarna geen discussie meer ontstaan over wie de erfgenamen zijn.

De verdeling van de erfenis

Bij het verdelen van de erfenis moet de executeur rekening houden met bepaalde punten. Bijvoorbeeld of een van de erfgenamen al een voorschot op de erfenis heeft ontvangen, of dat er een schenking is gedaan die verrekend moet worden met de erfenis. Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met de waarde van de goederen. Om onenigheid te voorkomen is het belangrijk dat alle erfgenamen evenveel of hun juiste deel ontvangen.

De executeur kan de erfenis pas echt verdelen als alle erfgenamen het erover eens zijn. Indien de erfgenamen het niet eens worden over de waarde van een goed kunnen zij een taxatie laten uitvoeren. De erfenis kan niet eeuwig onverdeeld blijven als de erfgenamen het niet eens worden. In dat geval kunnen zij een verdelingsprocedure starten bij de rechtbank.

Onroerend goed in de erfenis

Er kan onroerend goed in de erfenis zitten. In sommige gevallen moet het onroerend goed verkocht worden om de schulden te voldoen. Of omdat geen van de erfgenamen het onroerend goed wil hebben. Het kan ook zijn dat één van de erfgenamen het onroerend goed wil overnemen. In dat geval is er een akte van verdeling nodig. Met deze akte kan het onroerend goed op naam van de erfgenaam worden gezet. Deze akte wordt opgesteld door een notaris. Hierin staat de waarde van het onroerend goed en wie de eigenaar van het onroerend goed wordt.

verdelen

Ook bij de verdeling van onroerend goed is het belangrijk dat alle erfgenamen evenveel krijgen. Het kan dus zijn dat de erfgenaam die het onroerend goed wil overnemen, de andere erfgenamen moet uitkopen.

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl